Terms & Conditions

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Cake Art B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “opdrachtnemer”: haar wederpartij bij overeenkomst
(ongeacht juridische kwalificatie van de overeenkomst) met “opdrachtgever”.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtnemer aangaat.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slecht geldig indien en voor zover deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Prijzen

Alle prijzen luiden in Euro, tenzij door opdrachtnemer anders is vermeld.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief transport- en eventuele overige kosten, een en ander behoudens indien en
voor zover door opdrachtnemer nadrukkelijk anders is vermeld of met opdrachtnemer schriftelijk is overeengekomen.
De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van

het aangaan van de overeenkomst. Bij wijziging van één of meer van deze factoren, is opdrachtnemer gerechtigd de
aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht aan te passen. Op verzoek van
opdrachtgever zullen de wijzigingen aangetoond worden. Prijsverhoging met meer dan 5% geeft opdrachtgever het recht de
betreffende overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na kennisgeving van deze prijsaanpassing.

Artikel 3. Betaling

Betaling vanuit Nederland dient te geschieden via IDEAL, voorafgaande aan de levering c.q. uitvoering van de opdrachtnemer
opgedragen werkzaamheden, dan wel – in geval van tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen facturering door
opdrachtnemer – middels girale betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
Betaling vanuit het buitenland dient immer te geschieden voorafgaande aan de levering c.q. uitvoering van de opdrachtnemer
opgedragen werkzaamheden.
Verrekening door opdrachtgever zal in geen geval zijn toegestaan.
Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgehad, verkeert opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is deze vanaf de dag van
het verzuim een vertragingsrente aan opdrachtnemer verschuldigd gelijk aan 1,5% per kalendermaand, berekend over de hoofdsom c.q. het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland met een minimum van 10% van de onbetaald gelaten som.

Artikel 4. levering, risico, afwijkingen van afbeeldingen

De producten zijn voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat zij het bedrijf van opdrachtnemer hebben verlaten. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders met opdrachtnemer is overeengekomen, dan wel anders is vermeld op de website van opdrachtnemer. Door opdrachtnemer opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.

Artikel 5. Afwijkingen, klachten

Opdrachtnemer streeft naar goede gelijkenis tussen op haar website geplaatste afbeeldingen van (onderdelen van ) producten enerzijds en de werkelijke (onderdelen van ) producten anderzijds. Kleine verschillen in onder meer kleurstellingen en afmetingen zijn evenwel niet uit te sluiten en zullen in geen geval kwalificeren als tekortkoming in de nakoming zijdens opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht terstond na levering de producten te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele klachten betreffende producten of werkzaamheden worden slechts in behandeling genomen, indien deze opdrachtnemer per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 dagen na constatering van het gebrek. Het in behandeling nemen van klachten door opdrachtnemer geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Indien de klachten van opdrachtgever gegrond blijken te zijn, is opdrachtnemer (uitsluitend) verplicht tot het alsnog op juiste wijze nakomen of, naar keuze van opdrachtnemer, restitutie van de betreffende door op opdrachtgever betaalde prijs of een deel daarvan. Eventuele door opdrachtgever in redelijkheid gemaakte, redelijke kosten van retourzending zullen voorts, indien de klachten gegrond blijken te zijn, door opdrachtnemer worden vergoed.

Artikel 6. Aansprakelijkheden en garanties


Ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, aanvaardt opdrachtnemer enkel aansprakelijkheid voor een haar
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal de door opdrachtgever aan haar betaalde prijs voor de geleverde
zaken c.q. werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (in de ruimste zin van het woord), gevolgschade, winstderving (directe of indirecte) schade aan
personen en/of zaken, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door opdrachtnemer geleverde zaken en/of door opdrachtnemer
verrichtte werkzaamheden. Andere garanties dan de voornoemde worden door opdrachtnemer niet gegeven, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders door haar is bevestigd.

Artikel 7. Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden die opdrachtnemer niet heeft kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen, waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden, stroomstoringen, wateroverlast en andere natuurcalamiteiten. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van opdrachtnemer voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Opdrachtgever kan opdrachtnemer schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geen geval is opdrachtnemer schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 9. Nietige/ vernietigbare bepalingen

Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 10. Toepasselijk recht; geschillen

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingendrechtelijke bevoegdheidsbepalingen, zullen geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij uitsluiting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van opdrachtnemer, dan wel, indien opdrachtnemer dit verkiest, ter plaatse van de volgens de wettelijke regels competente rechter.